Geodetické práce Rožnov pod Radhoštěm

Geodetické služby Rožnov pod Radhoštěm

Námi poskytované geodetické služby pro oblast Rožnov pod Radhoštěm

 • ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE PRO KATASTR NEMOVITOSTÍ v Rožnově pod Radhoštěm
  • Geometrické plány pro vyznačení budov a staveb do katastru nemovitostí (ke kolaudaci)
  • Geometrické plány pro vyznačení budov do katastru nemovitostí (pro poskytnutí úvěru)
  • Vytyčování vlastnických hranic pozemků v terénu (stavební, zemědělské i lesní pozemky – pro účely stavby oplocení, užívání, obdělávání nebo těžby)
  • Geometrické plány pro rozdělení pozemků (koupě, darování části pozemku)
  • Geometrické plány pro vyznačení věcných břemen na části pozemku v katastru nemovitostí(např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, …)
  • Geometrické plány pro změnu hranic pozemků (směna pozemků)
  • Geometrické plány pro doplnění pozemku evidovaného dosud zjednodušeným způsobem (parcela býv. PK, EN) do katastru nemovitostí
  • Geometrické plány pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice (v případě shody sousedních vlastníků na průběhu hranice)
  • Geometrické plány pro upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
 • PRÁCE V INŽENÝRSKÉ GEODÉZII
  • Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, mapové podklady pro projekční činnost (vše zpracováno v technologii podle předpisů JDTM – Zlínského kraje
  • Vyhotovení digitálního modelu terénu (DMT), vrstevnicových plánů, podélných a příčných řezů, výpočty kubatur (programem ATLAS DMT)
  • Vytyčení (osazení) budovy v terénu před započetím stavby - (vyhotovení laviček)
  • Vytyčení inženýrských sítí v terénu (elektrické, vodovodní a plynové vedení a přípojky)
  • Zaměření skutečného provedení staveb budov a staveb inženýrských sítí (elektrické, vodovodní a plynové vedení a přípojky) a vyhotovení Geodetické dokumentace skutečného provedení stavby

  Výsledky naší práce poskytujeme jak v tištěné barevné podobě tak i v digitální formě na CD nebo je zašleme emailem (ve formátu DGN-MicroStation, DXF, DWG-AutoCad, VYK-Kokeš, MISYS, GKR-Geus, PDF, JPEG, DOC, TXT, …). Geodetická dokumentace obsahuje grafickou část, technickou zprávu, seznam souřadnic a razítko a číslo ověření úředně oprávněného zeměměřického inženýra.

 • PRÁCE V BODOVÝCH POLÍCH
  • vyrovnání sítí bodových polí
  • budování bodových polí
  • určování souřadnic bodů geodetickými metodami i metodou GNSS

 • PRÁCE PRO POZEMKOVÉ ÚPRAVY v oblasti Rožnov pod Radhoštěm
  • Vyhotovení mapových podkladů pro projekci pozemkových úprav
  • Vytyčování hranic podle projektu pozemkových úprav
  • Vyhotovení geometrického plánu podle projektu pozemkových úprav pro zápis do katastru nemovitostí
 • ČINNOST ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÉHO ZEMĚMĚŘICKÉHO INŽENÝRA
  • Ing. Michna má úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č.200/1994 Sb.
  • Ing. Palát má úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č.200/1994 Sb.

  Geodetům bez úředního oprávnění poskytujeme služby úředního oprávnění.
  Vyhotovujeme další tisky geometrických plánů (ověřené kopie) - do formátu A3 zdarma.

 • TVORBA GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (GIS)

  Naše společnost ve spolupráci s firmou Gepro poskytuje komplexní GIS pro potřeby měst, obcí, státní správy, správců technického vybavení a mnoha dalších v programu MISYS. Tento GIS má výborné využití v následujících oblastech:

  • Katastr nemovitostí (oboustranné propojení grafické a popisné části KN, rychlé a snadné vyhledávání parcel a budov v mapě KN nebo býv. PK, výpisy z KN, …)
  • Územně plánovací dokumentace (Územní plány měst a obcí, Územní plány velkých územních celků, Regulační plány, Územně plánovací podklady, …)
  • Skutečný stav území (ortofotomapa, technická mapa města/obce – polohopis a výškopis včetně inženýrských sítí, zeleň, …)
  • Pasport komunikací (členění komunikací dle legislativy, dokumentace a evidence, povrchy komunikací a chodníků, odvodnění komunikací, dopravní značení, podklady pro údržbu a čištění, oboustranné propojení s mapou KN, …)
  • Pasport hřbitova ( podklady pro nájmy a údržbu, oboustranné propojení s mapou a KN, …)
  • Pasport veřejného osvětlení
  • Kartografické podklady (orientační mapy měst, automapy, vojenské topografické mapy, státní mapy mapy středních měřítek, územně identifikační registr adres, …)
  • propojení s dalšími aplikacemi (evidence obyvatel, volební agenda, stavební řízení, registr ekonomických subjektů, účetnictví a rozpočet, kancelářský systém, správa domů a bytů,…)